ssjz00.jpgssjz01.jpgssjz02.jpgssjz03.jpgssjz04.jpgssjz05.jpgssjz06.jpgssjz07.jpgssjz08.jpgssjz09.jpg

Statut w formacie PDF - kliknij tutaj
Statut w formacie Word - kliknij tutaj

Deklaracja członkowska (PDF) - pobierz tutaj

STATUT
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW
„Spokojna Jesień Życia”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę:Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.    Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla pomocy ludziom starszym (szczególnie emerytom i rencistom).
       Siedzibą stowarzyszenia jest Szydłowiec.
       Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3.    Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.    Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7.    Celem Stowarzyszenia jest pomoc ludziom starszym (szczególnie emerytom i rencistom).
8.    Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. spotkania integracyjne,
 2. wyjazdy turystyczne,
 3. pielgrzymki,
 4. wyjazdy do kina, teatru i opery,
 5. udział w realizacji programów pomocy osobom starszym, będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 6. opracowywanie i realizację programów aktywizacji społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych i innych dla osób starszych i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 8. ułatwianie aktywności społecznej osobom starszym poprzez doradztwo, szkolenia, poradnictwo oraz inne narzędzia i formy wsparcia,
 9. wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
 10. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
 11. organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla ludzi starszych znajdujących się w strefie wykluczenia społecznego,
 12. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych,
 13. powołanie lub wspieranie powstania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów stowarzyszenia,
 14. przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 15. organizowanie koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
 16. wymianę edukacyjną i kulturalną,
 17. współpracę międzyregionalną z innymi osobami i podmiotami,
 18. współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi,
 19. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 21. prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
 22. tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową stowarzyszenia,
 23. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania statutowe stowarzyszenia.

9. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może  być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

10.Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
12.    Stowarzyszenie posiada członków:
          a)    zwyczajnych,
          b)    wspierających,
          c)    honorowych.
13.    Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
          a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,
          b)    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
14.    Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
15.    Wszyscy założyciele Stowarzyszenia podpisujący listę obecności na zebraniu założycielskim stają się Zwyczajnymi Członkami Stowarzyszenia.
16.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17.    Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
18.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19.    Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
20.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
          a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
          b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
          c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
          d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
21.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
          a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
          b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
          c)    regularnego opłacania składek.
22.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
23.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
24.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
25.    Utrata członkostwa następuje na skutek:
          a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
          b)    wykluczenia przez Zarząd:
                 •    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
                 •    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
                 •    z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
                 •    na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
                 •    utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
          c)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26.    Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego  Zebrania Członków. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

27.    Władzami Stowarzyszenia są:
          a)    Walne Zebranie Członków,
          b)    Zarząd,
          c)    Komisja Rewizyjna.
28.    Kadencja władz.
          a)    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
                 bezwzględną większością głosów

          b)    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
29.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
30.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
          a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
          b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
31.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
32.    Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na pięć lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
33.    Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
34.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
35.    Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
          a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
          b)    uchwalania zmian statutu,
          c)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
          d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
          e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          f)    uchwalanie budżetu,
          g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
          h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
          i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
          j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
          k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
          l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
          m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
                  do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

36.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
37.    Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, sekretarza oraz skarbnika. Prezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
38.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
39.    Do kompetencji Zarządu należą:
          a)    realizacja celów Stowarzyszenia,
          b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
          c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
          d)    sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
          e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
          f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
          g)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
          h)    przyjmowanie i skreślanie członków.
40.    Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
41.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
42.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
          a)    kontrolowanie działalności Zarządu,
          b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
          c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
          d)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
          e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
43.    W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

44.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:
          a)    ze składek członkowskich,
          b)    darowizn, spadków, zapisów,
          c)    dotacji i ofiarności publicznej.
45.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
46.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
47.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
48.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

49.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
50.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
51.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

  


 

Jeśli jesteś zainteresowany(a) członkostwem w naszym Stowarzyszeniu, pobierz deklarację, wypełnij ją i dostarcz do siedziby Stowarzyszenia lub do Członka Zarządu.

Deklaracja członkowska (PDF) - pobierz tutaj

 

Joomla templates by a4joomla